New Drop  New Colors

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DREAMCATCHER BY PAULA GLANC

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STOSOWANIE REGULAMINU

1.1. Regulamin określa:

a. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sklep Internetowy,

b. warunki korzystania ze Sklepu Internetowego,

c. warunki zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego,

d. tryb postępowania reklamacyjnego w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedaż produktów podlega warunkom sprzedaży, określonym w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązującym prawie polskim.

1.3. Regulamin jest wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

SKLEP INTERNETOWY

1.4. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy Dreamcatcher by Paula Glanc, działający pod adresem  www.dreamcatcher-pg.com  jest  Paula  Glanc,  działająca pod firmą „Firma Produkcyjno–Handlowa DREAMCATCHER Paula Glanc”, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62, 32-300 Olkusz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 637–21–96-706 oraz REGON 362940932.

KONTAKT

1.5. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym:

a. osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., pod adresem: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62a / budynek ING ,32-300 Olkusz,

b. osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., pod adresem: ul. Rakowicka 20 lok. 18, 31-510 Kraków,

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: dreamcatcherbypg@gmail.com,

d. telefonicznie, pod numerem: 503-153-850. Koszty telefoniczne według taryfy operatora Klienta.

DEFINICJE

1.6. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

a. DNIU ROBOCZYM – należy przez to rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b. KLIENCIE – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta ze sklepu internetowego,

c. KODEKSIE CYWILNYM – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.),

d. KONSUMENCIE – należy przez to rozumieć Klienta, będącego osobą fizyczną, dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

e. PRODUKCIE – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą dostępną w Sklepie Internetowym będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży,

f. REGULAMINIE – należy przez to rozumieć Regulamin Sklepu Internetowego Dreamcatcher by Paula Glanc,

g. SKLEPIE  INTERNETOWYM  –  należy  przez  to  rozumieć  serwis  internetowy,  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dreamcatcher-pg.com, dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów przez Internet,

h. SPRZEDAWCY – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w pkt 1.4. Regulaminu,

i. SPRZEDAŻY – należy przez to rozumieć wszelkie czynności pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, prowadzące do zawarcia, zmiany lub zniesienia Umowy Sprzedaży,

j. STRONACH – należy przez to rozumieć Klienta i Sprzedawcę łącznie,

k. UMOWIE SPRZEDAŻY – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

WARUNKI TECHNICZNE

2.1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet, netbook) Klienta. Do korzystania ze Sklepu Internetowego koniecznym jest: dostęp do Internetu.

2.2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest włączenie obsługi plików  cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies dotyczące Sklepu Internetowego mogą być skasowane w każdym czasie za pomocą odpowiednich opcji dostępnych w przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem odpowiednich programów.

2.3. Sklep Internetowy jest skierowany do nieokreślonej liczby odbiorców.

JĘZYK

2.4. Sklep Internetowy jest prowadzony w języku polskim.

2.5. Sprzedaż oraz czynności handlowe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą odbywają się w języku polskim. Sprzedawca, w  razie potrzeby, w szczególności na wniosek Klienta, może dokonywać czynności handlowych w języku innym niż język polski.

2.6. W kontaktach handlowych, Strony powinny powstrzymywać się od używania treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, naruszające dobre obyczaje.

CZAS I TERYTORIUM

2.7. Sprzedaż odbywa się według czasu środkowoeuropejskiego (ang. Central European Time, CET), UTC+1:00.

2.8. Sprzedaż odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Adres do wysyłki powinien znajdować się na terytorium Unii Europejskiej.

PRODUKT I CENA

2.9. Produkt dostępny w Sklepie Internetowym jest opatrzony w serwisie internetowym Sklepu Internetowego zdjęciem modelu produktu, ceną jednostkową oraz opisem produktu. Dostępność produktu  oznacza  zarówno istnienie  fizycznego  produktu  w  ramach  magazynu sklepowego  jak  i gotowość jego wytworzenia i realizacji (produkt może stanowić rzecz przyszłą w rozumieniu art. 155 §2 Kodeksu cywilnego).

2.10. Zdjęcie modelu produktu nie jest zdjęciem konkretnego produktu, a wyłącznie modelu produktu, przez co pomiędzy zdjęciem modelu produktu a produktem dostarczonym Klientowi mogą występować minimalne różnice. W razie wątpliwości, kształt, wielkość, rodzaj modelu produktu objętego zdjęciem powinien być tożsamy z produktem dostarczanym Klientowi.

2.11. Cena jednostkowa składa się z oznaczenia sumy pieniężnej co do wysokości i co do waluty. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

2.12. Do ceny produktu należy doliczyć koszt dostawy (przesyłki), której wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

2.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, promocji w oznaczonym czasie na oznaczony produkt. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów.

2.14. Opis produktu dostępnego w Sklepie Internetowym składa się z:

a. nazwy produktu,

b. nazwy producenta

c. składu produktu

d. przeznaczenia produktu,

e. informacji dotyczącej bezpieczeństwa,

2.15. W razie wątpliwości, opis lub cena produktu umieszczone bezpośrednio pod zdjęciem modelu produktu dotyczą tego modelu produktu.

2.16. Zdjęcie modelu produktu, opis i cenę jednostkową produktu  łącznie, albo, zdjęcie modelu produktu lub opis produktu, każde z osobna, łącznie z ceną jednostkową, należy poczytywać, jako zaproszenie do podjęcia rokowań. Zdjęcie modelu produktu, opis i cenę jednostkową produktu łącznie, albo,  zdjęcie  modelu  produktu lub  opis  produktu,  każde  z  osobna,  łącznie  z  ceną  jednostkową, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KONTO KLIENTA

2.17. Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientem mogą być osoby, które ukończyły 13 lat, lecz nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.18. Klient ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie Internetowym (konto Klienta). Rejestracja jest bezpłatna stanowi dla Sprzedawcy gwarancję zaufania Klienta. Przez rejestrację Klient uzyskuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Sklep Internetowy.

2.19. Rejestracja Klienta następuje za pomocą formularza rejestracji. W formularzu rejestracji Klient powinien podać prawdziwe dane. W wyniku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracji zostaje utworzone  konto  Klienta.  W  wyniku  prawidłowego  wypełnienia  formularza  rejestracji  dochodzi  do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym o założenie konta Klienta. W formularzu rejestracji Klient podaje w szczególności:

a. login,

b. hasło,

c. imię i nazwisko,

d. adres,

e. adres e-mail,

f. numer telefonu kontaktowego.

2.20. Zabronione jest podawanie w formularzu rejestracji treści o charakterze bezprawnym, w szczególności  danych  osobowych osób  trzecich, które  nie  udzieliły upoważnienia do  założenia konta Klienta w ich imieniu, w szczególności pełnomocnictwa.

2.21. Dostęp do konta Klienta następuje za pomocą panelu logowania. Dostęp do konta Klienta jest możliwy po wprowadzeniu aktualnego loginu i hasła podanego uprzednio w formularzu rejestracji albo w czasie dalszych zmian ustawień konta.

2.22. Przez rejestrację Klient oświadcza, że

a. spełnia warunki określone w pkt 2.17 Regulaminu,

b. podane dane są zgodne z prawdą,

c. wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

2.23. Klient może w każdej chwili usunąć konto. Usunięcie konta następuje poprzez ustawienia konta Klienta. Usunięcie konta Klienta jest weryfikowane za pomocą hasła.

2.24. Konto Klienta jest niezbywalne. Dla bezpieczeństwa, Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do konta, a także nie rozpowszechniać loginu.

2.25. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Klienta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Sklep Internetowy w przypadku stwierdzenia lub informacji od Klienta, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone.

2.26. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie konta w celu wyrządzenia szkody Sprzedawcy, innemu Klientowi lub jakiejkolwiek innej osobie albo dobru chronionemu prawem. Zabronione jest także wykorzystywanie konta do celu zgodnego z prawem lecz sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

2.27. Klient ma  w każdym momencie dostęp do  danych osobowych udostępnionych Sklepowi Internetowymi. Dostęp do danych osobowych następuje za pośrednictwem konta Klienta.

2.28. Sklep Internetowy nie wykorzystuje, nie rozpowszechnia ani nie udostępnia żadnej osobie danych osobowych Klienta, w szczególności danych wrażliwych.

3. ZASADY ZAWIERANIA, ZMIANY ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMOWY

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

3.2. Złożenie zamówienia może nastąpić na dwa sposoby.

3.3. Sposób  pierwszy  (dla  Klientów  zarejestrowanych):  Klient  loguje  się  na  konto  za  pomocą panelu logowania. Klient wybiera produkty umieszczając je w koszyku za pomocą przycisku „Do koszyka”. Koszyk przedstawia spis produktów wybranych przez Klienta. Przed złożeniem zamówienia, Klient może w każdym momencie przejść do Koszyka, aby dodać lub usunąć z niego produkt. Wraz z zakończeniem wyboru produktów Klient przechodzi do Kasy za pomocą przycisku „Przejdź do kasy”. Klient sprawdza poprawność danych i wybiera formę płatności. Kasa obejmuje także podanie ceny łącznej zamówionych produktów z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, w tym kosztów przesyłki. Umowa zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przycisku zamawiam i dostarczenia danych zawartych w formularzu zamówienia do Sprzedawcy w taki sposób, że może zapoznać się z jego treścią.

3.4. Sposób drugi (dla Klientów niezarejestrowanych): Klient wybiera produkty umieszczając je w koszyku za pomocą przycisku „Do koszyka”. Koszyk przedstawia spis produktów wybranych przez Klienta. Przed złożeniem zamówienia, Klient może w każdym momencie przejść do Koszyka, aby dodać lub usunąć z niego produkt. Wraz z zakończeniem wyboru produktów Klient przechodzi do Kasy za pomocą przycisku „Przejdź do kasy”. Klient podaje dane konieczne do zrealizowania zamówienia  i  wybiera  formę  płatności.  Kasa  obejmuje  także  podanie  ceny  łącznej  zamówionych produktów  z  uwzględnieniem  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  umowy,  w tym  kosztów przesyłki. Umowa zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przycisku zamawiam i dostarczenia danych zawartych w formularzu zamówienia do Sprzedawcy w taki sposób, że może zapoznać się z jego treścią.

3.5. Z chwilą dostarczenia danych w formularzu zamówienia do Sprzedawcy w taki sposób, że może zapoznać się  z jego treścią na adres  e–mail Klienta, który  został  podany w  formularzu zamówienia zostaje automatycznie wygenerowana wiadomość e–mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

ZMIANA UMOWY

3.6. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron. Strony negocjują warunki zmiany Umowy.

3.7. Do zmiany umowy dochodzi z chwilą akceptacji warunków zmiany przez obie Strony. Oświadczenie stron powinno mieć jednoznaczne brzmienie.

ROZWIĄZANIE UMOWY

3.8. Rozwiązanie umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron. Strony negocjują warunki rozwiązania Umowy.

3.9. Do rozwiązania umowy dochodzi z chwilą akceptacji warunków rozwiązania przez obie Strony. Oświadczenie stron powinno mieć jednoznaczne brzmienie.

4. ZASADY WYKONANIA UMOWY

PŁATNOŚĆ

4.1. Sklep Internetowy dopuszcza następujące sposoby płatności:

a. płatność za pobraniem, na prośbę klienta

b. płatność za pomocą systemu PayPal,

c. płatność przelewem tradycyjnym,

4.2. Wybór sposobu płatności następuje w Kasie.

4.3. Poprzez wybór płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za zamówione produkty przy odbiorze przesyłki.

4.4. Poprzez wybór płatności za pomocą systemu PayPal, Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy  za  zamówione  produkty w  drodze  rozliczenia  udostępnionego  użytkownikowi  kanału płatności w systemie PayPal.

4.5. Poprzez wybór płatności przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za zamówione produkty w drodze zlecenia zapłaty na rzecz Sprzedawcy.

4.6. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem tradycyjnym, powinien spełnić to świadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

4.7. Jeżeli świadczenie przelewem tradycyjnym nie zostanie odnotowane w terminie 14 dni roboczych na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca za pomocą wiadomości e–mail wzywa Klienta do spełnienia świadczenia w terminie 7 dni roboczych. Brak spełnienia świadczenia w terminie wiąże się z uprawnieniem Sprzedawcy do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 491 Kodeksu cywilnego.

4.8. Jeżeli  Klient  zapłacił  na rzecz  Sprzedawcy  jedynie  w  części,  Sprzedawca  wzywa  Klienta do zapłaty pozostałej części zobowiązania lub wyboru produktów, w przypadku gdy Klient zamówił więcej  niż  jeden  Produkt,  które  mają  zostać  zrealizowane  w  zakresie  zapłaconej  kwoty.  Zapłata pozostałej kwoty powinna nastąpić nie później niż 7 dni roboczych od wezwania do zapłaty. Jeżeli Klient nie dokonał wyboru produktu, którego dotyczy częściowa zapłata, w terminie 7 dni roboczych, dokonanie wyboru przechodzi na sprzedawcę.

WYDANIE PRODUKTU I POKWITOWANIE

4.9. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego lub po otrzymaniu informacji z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji. W każdym przypadku realizacja zamówienia następuje nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od wpływu informacji o zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego lub po otrzymaniu informacji z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji. Termin realizacji może być  w uzasadnionych  sytuacjach, za zgodą Klienta wyrażoną  w dowolnej formie, przedłużony.

4.10. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę polega na wyprodukowaniu, skompletowaniu, zapakowaniu oraz powierzeniu zamówionych przez Klienta produktów przewoźnikowi.

4.11. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

4.12. Przesyłki  realizowane  są  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  lub  firm  kurierskich.  Tytułem kosztów przesyłki są doliczane dodatkowo w kasie kwoty odpowiadające aktualnym cenom wybranego przez Klienta sposobu wysyłki. Aktualne taryfy cenowe dostępne są na stronach internetowych usługodawcy wybranego przez Klienta.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. W zakresie wad fizycznych i prawnych produktu obowiązują regulacje ustawowe. Informacje o produktach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.

5.2. Oświadczenie z reklamacją należy dostarczyć Sprzedawcy w taki sposób, aby mógł się z tym oświadczeniem zapoznać. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca informuje Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.

5.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przesyłką, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu Internetowego.

5.5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostaje odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.6. Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje ustawowe odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

a. kosztów przenoszących koszty dostarczenia rzeczy w  inny niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

b. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,

c. kosztów, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

d. zamówień indywidualnych, zwrotom i wymianom nie podlegają lniane tekstylia, które każdorazowo są wykonywane na zamówienie klienta

5.7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i rozpoczyna się w dniu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktów. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten zaczyna biec w dniu, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z produktów lub  w  którym  osoba  trzecia  inna  niż  przewoźnik  i  wskazana  przez  Klienta  weszła  w  posiadanie ostatniego z produktów objętych jednym zamówieniem.

5.8. Klient składa  oświadczenie o  odstąpieniu Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu  powinno zawierać: Imię i nazwisko kupującego, opcjonalnie numer zamówienia i dane konta bankowego jeżeli płatność nastąpiła w innej formie niż przez system payu. Zwrot powinien być dokonany na adres: K. K. Wielkiego 62a / budynek ING, 32-300 Olkusz

5.9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.10. Sprzedawca zastrzega, że do chwili otrzymania produktu od Klienta lub dostarczenia dowodu jej odesłania, wstrzyma się ze zwrotem płatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego wydruk.

6.2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

6.3. Do Regulaminu są dołączono załączniki

  Twój koszyk jest pustyPrzejdź do sklepu
   Apply Coupon
   Unavailable Coupons
   cozy Get 15% off
   cozy Get 10% off
   drm20 Get 20% off
   drm2023 Get 10% off
   drm5 Get 5% off
   len Get 10% off
   pauli331 Get 10% off
   szybkaakcja Get 15% off
   white Get 25% off
   women Get 15% off
   women Get 15% off