Polityka Prywatności Sklepu www.dreamcatcher-pg.com

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu sklepu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest  Firma Produkcyjno–Handlowa DREAMCATCHER Paula Glanc”, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62, 32-300 Olkusz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 637–21–96-706 oraz REGON 362940932.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
  2. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
  3. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  4. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep.
 5. Dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, opcjonalnie telefon i/lub e-mail:
  1. Firma kurierska DPD
  2. W przypadku Klienta, który kupuje w Sklepie Internetowym produkt wysyłany bezpośrednio od producenta, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta danemu producentowi, w celu realizacji umowy.
 6. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, należy mieć na uwadze, iż odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądać ich poprawienia oraz ich usunięcia.
 8. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z tym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może nieść ze sobą ryzyko związane z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
 9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.